Do badania pobiera się krew (posiewy i odczyny serologiczne) mocz, punktat z węzłów chłonnych, płyn mózgowo-rdzeniowy, ropę, szpik kostny, tkankę obumarłych płodów (śledziona, wątroba, żołądek) oraz artykuły spożywcze (mleko i przetwory mleczne).

Badania serologiczne są oparte na odczynach: aglutynacji Wrighta, wiązania dopełniacza, Coombsa i opsono-fagocytarnym Huddlesona. W Polsce przyjęto za dodatni odczyn Wrighta w przewlekłej brucelozie aglutynację z surowicą rozcieńczoną 1:25. Antygenem produkowanym na skalę przemysłową jest barwiona zawiesina zarazków Brucella bovis S-19 w fazie S lub Brucella suis S-6, w 0,85% NaCl zabita ogrzewaniem. Wynik odczytuje się po 20 godzinach. Jeśli w pierwszych rozcieńczeniach surowic dodatnich nie wystąpi aglutynacja (zjawisko znane pod nazwą efektu prozony spowodowane obecnością niekompletnych przeciwciał), to można dodać 1 kroplę surowicy antyglobulinowej na 1 ml mieszaniny antygen-przeciwciało. Aglutyniny pojawiają się około 15-20 dnia od zakażenia i utrzymują się często w ciągu kilkunastu lat. Odczyn może wygasać w przewlekłej brucelozie. Odczyn wiązania dopełniacza uważa się za dodatni, gdy występuje z surowicą rozcieńczoną 1:3. Przeciwciała wykrywane tym odczynem pojawiają się później niż aglutyniny, oraz występują często w przewlekłej brucelozie. Obydwa odczyny są wykonywane równolegle. Antygen jest zawiesiną zabitych zarazków.

Odczyn Coombsa jest dodatni od rozcieńczenia surowicy 1:25. Do odczynu używa się rozcieńczeń surowic inkubowanych z antygenem w ciągu 20 godzin w temperaturze 310 K (37°C) i odczytaniu aglutynacji Wrighta. Antygen opłaszczony niekompletnymi przeciwciałami odwirowuje się, przemywa 3 razy i zawiesza w 0,85°/o NaCl oraz dodaje wy- miareczlcowaną surowicę antyglobulinową. Po 20 godzinach inkubacji w temperaturze 310 K (37°C) odczytuje się wynik. Niekompletne przeciwciała wykrywane za pomocą tego odczynu mogą utrzymywać się dłużej oraz w wyższym mianie niż aglutyniny Wrighta.

Leave a Reply