Zarazki mają antygeny somatyczne i otoczkowe. Antygen somatyczny jest specyficzny dla rodzaju Haemophilus. Składa się on z 2 frakcji białkowych M oraz P. Frakcja M znajduje się na powierzchni komórki bakteryjnej i nosi nazwę antygenu powierzchniowego. Frakcja P związana jest z komórką. Antygeny otoczkowe zbudowane z wielocukrów występują jedynie u szczepów w fazie S. Podobnie jak u pneumokoków, można je wykryć reakcją precypitacji lub za pomocą odczynu pęcznienia otoczki pod wpływem surowicy odpornościowej. Antygeny te są typowo specyficzne. Biorąc pod uwagę antygeny wielocukrowe, zarazki podzie-lono na 6 typów serologicznych (a, b, c, d, e, f). Niektóre z nich posiadają antygeny otoczkowe wspólne z dwoinką zapalenia płuc. Cechy genetyczne (antygenowe) drobnoustrojów daje się przenieść w hodowli sztucznej z jednego szczepu na drugi za pomocą kwasu dezoksyrybonukleinowego (transformacja).

Właściwości fizjologiczne. Drobnoustroje rosną w warunkach tlenowych na pożywkach wzbogaconych, specjalnych. Czynnikiem niezbędnym jest hemoglobina (czynnik X) i DPN (czynnik V). Do hodowli używa się pożywek wzbogaconych krwią względnie preparatami krwi i wyciągiem z drożdży oraz stosuje się podwyższone stężenie C02. Wzrost optymalny otrzymuje się w temperaturze 310 K (37°C) przy pH 7,5 i zawartości 10% C02. Po 24 godzinach na pożywce stałej wyrastają kolonie wielkości 0,5 do 0,8 mm. Kolonie w otoczkowej fazie S są gładkie, okrągłe, wypukłe, nieprzezroczyste, opalizujące, zabarwione białawo. Formy S bezotoczko- we tworzą kolonie mające odcień niebieskawy, natomiast w fazie R są szarawe, płaskie. Zarazki są wrażliwe na podwyższoną temperaturę. W 328 K (55°C) giną po 30 minutach. Środki dezynfekcyjne łatwo je niszczą.

Chorobotwórczość. Zarazki najczęściej wywołują: nieżyt krtani, zapalenie płuc, ropne zapalenie ucha środkowego, jam obocznych nosa, opon mózgowych, stawów i kości. Zwykle wywołują one powikłania pogrypo- we. Ciężkie objawy chorobowe spostrzega się przeważnie u małych dzieci, poniżej 3 lat. Choroba może przebiegać bardzo gwałtownie z posocznicą prowadzącą w krótkim czasie do śmierci. Śmiertelność wśród dzieci jest duża i w nie leczonych przypadkach dochodzi do 95%. U dzieci obserwowano również typowe dla Haemophilus influenzae rzekomo dławicowe zapalenie krtani i nagłośni.

Leave a Reply