Do rodzaju Proteus należy 5 gatunków: Proteus vulgaris, Proteus mi- rabilis, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus inconstans.

Ostatni gatunek nie występował w dotychczasowej nomenklaturze. Charakteryzuje się zmiennością cech biochemicznych, w związku z czym wyodrębnia się dwie podgrupy biochemiczne: A i B. Wzorcowym szczepem podgrupy A jest Providentia alcalifaciens, określony przez Ewinga.

Leave a Reply