Pałeczki otoczkowe nie wytwarzają egzotoksyn, natomiast podobnie jak inne pałeczki Gram-ujemne zawierają endotoksynę. Klebsiella pneumoniae jest toksyczna dla myszy, u której bez względu na drogę zakażenia występuje posocznica i śmierć.

Diagnostyka. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń wywołanych pałeczkami rodzaju Klebsiella opiera się na badaniu bakteriologicznym i serologicznym. Zarazków poszukuje się w wydzielinie dróg oddechowych, wymazach z gardła i nosa, ropie, moczu, żółci, krwi, płynie mózgowo- -rdzeniowym i kale.

Badanie mikroskopowe nie ma znaczenia diagnostycznego. W badanym materiale można poszukiwać pałeczek otoczkowych stosując barwienie metodą pozytywno-negatywną lub wykonując test pęcznienia otoczek (podobnie jak przy pneumokokach).

Leave a Reply